نفرات برترآزمون جامع مدرسه ای پایه ی پنجم


دانش آموزان پر تلاش کلاس  5/1 در آزمون نوبت اول
دانش آموزان پرتلاش کلاس 5/2 در نوبت اول